Dit fokreglement is gericht op het instandhouden, bewaken en bevorderen van de gezondheid, het karakter en het welzijn, evenals van de rastypische eigenschappen van het ras Eurasier (FCI Standaard Nr 291).

1. Algemeen

- a. Fokdieren dienen in het bezit te zijn van een door het FCI erkende stamboom.
- b. Fokdieren dienen in het bezit te zijn van een door de KMSH erkende DNA registratie.
- c. Beide ouderdieren dienen over een goede gezondheid te beschikken, zowel lichamelijk als mentaal.
- d. Een combinatie, waarbij gemeenschappelijke voorouders van het te fokken nest eerder dan in de vierde generatie voorkomen, is niet toegelaten.
- e. De combinatie van dezelfde reu en teef ( dezelfde oudercombinatie ) is slechts éénmaal toegestaan.
- f. De minimum leeftijd wordt bepaald door het medische onderzoek, wat na de leeftijd van 18 maanden dient plaats te vinden.
- g. Honden die lijden aan erfelijke afwijkingen komen niet in aanmerking voor een foktoestemming.
- h. Voorts mag niet worden gefokt met honden die lijden aan zware aangeboren gebitsfouten, knikstaart en verkorte staart, sterk pigment verlies, epilepsie, aan afwijkingen van de schildklier, aan afwijkingen van de pancréas of aan één- of tweezijdige cryptorchidie.
- i. Ook op grond van nakomelingeninformatie kunnen honden uit de fok gehaald worden.


2. Exterieur

- a. Beide ouderdieren dienen in het algemeen aan de voor het ras geldende rasstandaard te voldoen.
- b. Zij dienen tenminste tweemaal op een door de KMSH en/of de FCI gereglementeerde expositie, minimaal de kwalificatie Zeer Goed te behalen. Dit dient te gebeuren onder twee verschillende door de KMSH en/of de FCI voor het ras Eurasier erkende keurmeesters.
- c. En op een door de ECB georganiseerde aankeuring minimaal de kwalificatie Zeer Goed te behalen.
- d. De goedkeuring kan steeds ingetrokken worden, indien na deze aankeuring fokuitsluitende fouten zouden ontstaan of ontdekt worden, de eigenaar is verplicht deze zo snel mogelijk te melden.


3. Medisch
3.1 Heupdysplasie (HD)
- 1. Beide ouderdieren dienen voor de dekking te zijn onderzocht op het voorkomen van heupdysplasie. Dit onderzoek mag uitsluitend geschieden vanaf de dag dat de desbetreffende hond 18 maanden oud is. De beoordeling moet zijn gebeurd door een door de KMSH / FCI erkende instantie.
- 2. Tussen honden met de FCI-beoordeling HD A en HD B mag elke willekeurige oudercombinatie worden gevormd.
- 3. Honden met de FCI-beoordeling HD C of HD D of HD E mogen niet voor de fokkerij worden gebruikt.
- 4. Waar gebruik wordt gemaakt van in het buitenland geregistreerde reuen gelden bovenstaande regels. Voor landen waar geen officiële commissie bestaat, dient de eigenaar de foto’s met het protocol voor te leggen, met de mogelijkheid voor een “second opinion”.

3.2 Patella Luxatie (PL)
- 1. Beide ouderdieren dienen voor de dekking te zijn onderzocht op het voorkomen van Patella Luxatie. Dit onderzoek mag uitsluitend geschieden vanaf de dag dat de desbetreffende hond 18 maanden oud is.
- 2. Honden met Patella Luxatie, dan wel in het verleden hiervoor geopereerd, mogen niet deelnemen aan de fokkerij.
- 3. Waar gebruik wordt gemaakt van in het buitenland geregistreerde reuen gelden bovenstaande regels.


3.3 Oogonderzoek
- 1. Beide ouderdieren dienen te zijn onderzocht op het voorkomen van erfelijke oogafwijkingen. Dit onderzoek mag uitsluitend geschieden vanaf de dag dat de desbetreffende hond 18 maanden oud is.
- 2. Dit volledige oogonderzoek dient te gebeuren door dierenoogartsen.
- 3. Tussen honden die vrij zijn van oogafwijkingen mag elke willekeurige oudercombinatie worden gevormd.
- 4. Honden die aan een lichte vorm van Distichiasis lijden mogen uitsluitend worden gepaard met honden die vrij zijn van deze afwijking.
- 5. Honden die niet vrij zijn van de andere oogafwijkingen waarop wordt onderzocht, worden uitgesloten van de fokkerij.
- 6. Waar gebruik wordt gemaakt van in het buitenland geregistreerde reuen gelden bovenstaanderegels.


4. Gedrag

- a. Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen en het gedrag zoals in de rasstandaard is aangegeven.
- b. Met dieren die lijden aan aggressiviteit en met dieren die bang of nerveus zijn mag niet worden gefokt.


5. Teven

- a. Een teef mag maximum 3 succesvolle dekkingen hebben tussen de leeftijd van 20 maanden en 96 maanden.
- b. De periode tussen 2 werpdata dient minimaal 12 maanden te bedragen.
- c. Een teef mag gedurende een en dezelfde loopsheid slechts door één reu effectief gedekt worden.
- d. Het laatste nest van een teef dient verwekt te zijn voor de leeftijd van 96 maanden. Voor het fokken met teven vanaf 84 maanden en ouder kan door de fokadviseurs een schriftelijke dierenartsverklaring verlangd worden, aangaande de conditie van de teef en of zij in staat geacht kan worden zonder problemen een nest groot te brengen.
- e. De teef mag bij de dekking voor het eerste nest niet ouder zijn dan 72 maanden. De geboorte dient een natuurlijk verloop te hebbben. Indien de geboorte van het nest voor de tweede maal operatief, door middel van een keizersnede (sectio caesarea), heeft plaatsgevonden mag de teef niet verder meer voor de fokkerij worden gebruikt.
- f. De dekking dient een natuurlijk verloop te hebben. Kunstmatige inseminatie wordt niet toegestaan indien het de eerste dekking van de reu en/of de teef betreft en wordt voorts slechts toegestaan na verkregen toestemming op basis van een gemotiveerd verzoek. Dit verzoek dient minimaal één maand voor de voorgenomen dekking te worden ingediend.


6. Reuen

- a. een reu mag in België maximaal 2 nesten per kalenderjaar voortbrengen met een totaal maximum van 3 nesten gedurende zijn leven.
- b. Een reu is slechts inzetbaar vanaf de leeftijd van 20 maanden.
- c. Deze regels gelden zowel voor Belgische als buitenlandse reuen die in België worden ingezet.
- d. Het inzetten van een dekreu in een vereniging buiten de ECB is slechts toegelaten mits schriftelijke goedkeuring van beide verenigingen.

1. Adviesprijs

- a. De richtprijs voor een puppy is €1100 + een waarborg voor de aankeuringen van €400.
- b. De adviesprijs voor een dekking bedraagt : 10 % van de pupprijs + 10 % van de pupprijs per levende pup. Dit dekgeld is te betalen ten laatste bij afgave van de pups.

2. Aflevering

- a. De pups dienen minimaal de leeftijd van 8 weken te hebben voordat zij mogen overgedragen worden aan de nieuwe eigenaars.
- b. Bij aflevering dienen de pups in goede gezondheid te verkeren.
- c. De fokker zal zorg dragen voor een deugdelijke ontworming en inenting van de pups, volgens gangbare veterinaire inzichten, en voor een volledig door de dierenarts ingevuld EU-vaccinatieboekje.
- d. De fokker is verplicht de pups op te laten groeien in huiselijke kring.
- e. De fokker is verplicht de pups zo goed mogelijk te socialiseren.
- f. De pups dienen getatoeëerd/gechipt te zijn, op een wijze erkend door de KMSH.
- g. Alle in België geboren pups dienen geregistreerd te zijn bij het BIVRH.
- h. De fokker is verplicht de toekomstige eigenaar, deugdelijk voor te lichten over de opvoeding van en de omgang met een Eurasier.
- i. De fokker is verplicht de toekomstige eigenaar er op te wijzen dat:
De Eurasier verenigingen aangesloten bij de IFEZ ( Internationale Federatie voor Eurasier Fok ) zich afzetten tegen het houden van Eurasiers in kleine ruimten en kennels. Dat wij een Bench principieel zien als een NIET geëigend middel om een Eurasier in huis op te sluiten of op te voeden. Door het gebruik van een Bench laten opvoedingsproblemen noch relatieproblemen zich oplossen.

3. Pupbemiddeling

- a. Om in aanmerking te komen voor pupbemiddeling dient de fokker een schriftelijke foktoestemming verkregen te hebben van de ECB

- a. De fokker van een nest Eurasier pups zal een bedrag van 150,00 € per levende pup storten op rekening van de ECB.

- b. Dit bedrag zal betaald worden door de koper van de pup,boven op de prijs van de pup.

- c. Honden die na datum van dit fokreglement geboren zijn en medisch aangekeurd worden krijgen na overlegging van deze resultaten aan de ECB , een bedrag van :

 - 90,00 € retour gestort van de ECB (voor de HD resultaten)
 - 20,00 € retour gestort van de ECB (voor de PL resultaten)
 - 40,00 € retour gestort van de ECB (voor de resultaten van het oogonderzoek)

- d. De niet geretourneerde bedragen vervallen aan de ECB als de hond op de leeftijd van 3 jaar niet aan de voorwaarden uit punt D.c. voldoet.

- e. De bedragen vermeld onder punt D.c. vervallen eveneens aan de ECB als zij deze onderzoeken organiseert en bekostigd.

- f. Deze vervallen bedragen dienen door de ECB besteed te worden aan het verzamelen van honden-data.

Indien wordt gesproken over de fokker of de eigenaar van de hond, gelden de regels eveneens voor alle huisgenoten van de fokker of van de eigenaar van de hond.

1. Fokkers

- a. een fokker mag niet meer dan twee nestjes per kalenderjaar fokken.
- b. Gedurende de acht weken dat een nest bij de fokker verblijft, mag er maximaal één nestje in huis aanwezig zijn.
- c. Leden van de ECB dienen te fokken conform de regels van de ECB, waarbij zeer veel aandacht wordt geschonken aan de gezondheid en het karakter van de hond.
- d. Het is niet toegestaan te fokken volgens de regels van andere verenigingen of buiten de ECB om. Dit geldt voor eigenaren van zowel teven als reuen.
- e. De fokker is verplicht ziekten of afwijkingen (zowel erfelijk als aangeboren als later ontstaan) van fokdier en nakomelingen voor zover bij hem bekend, te melden aan de rasvereniging.
- f. Leden van de ECB dienen elke dekking, ook als deze negatief is, binnen de 7 dagen met behulp van het dekformulier te melden aan de ECB.
- g. Leden van de ECB dienen als zij fokken, het geboorteformulier binnen 7 dagen na de geboorte van de pups ingevuld en ondertekend naar de ECB op te sturen.
- h. Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de ECB de pups buiten de ECB af te staan, met uitzondering van 1 pup die zonder toestemming kan worden afgestaan.
- i. De fokker is verplicht om een bedrag van 2 % van de pupprijs per levend geboren pup te betalen aan de ECB voor geleverde diensten.

1. Foktoestemming :

- a. Leden die wensen te fokken met hun teef dienen 2 à 3 maanden voor de dekking foktoestemming aan te vragen bij de fokadviseurs van de ECB door middel van een ingevuld en ondertekend formulier, aan te vragen bij de fokcommissie.
- b. Indien men voldoet aan de fokregels van de ECB kan men hulp krijgen bij het zoeken naar passende dekreuen.
- c. Men kan zelf een voorstel doen voor een combinatie of er kan overleg gepleegd worden met de fokadviseurs over passende dekreuen.
- d. Een afgegeven foktoestemming van de ECB is geldig voor een periode van 6 maanden na de dagtekening. Daarna moet opnieuw een foktoestemming worden aangevraagd.
- e. Een ieder die zijn reu ter beschikking stelt om te dekken, is verplicht om bij de fokadviseurs na te gaan of voor de betreffende teef een foktoestemming is afgegeven, en of deze nog geldig is.
- f. De fokadviseurs kunnen, behalve op grond van het niet voldoen aan de fokregels, ook op grond van de nakomelingen geen foktoestemming geven voor een combinatie, ondanks dat deze verder aan alle richtlijnen voldoet.


2. Taak :

- a. De leden moeten onafhankelijk kunnen werken.
- b. Zij controleert de uitvoering van het fokreglement.
- c. Zij behandelt gevallen die niet of niet duidelijk in het fokreglement omschreven zijn.
- d. De fokcommissie kan, bij uitzondering, voor de eerdergenoemde regels dispensatie verlenen, indien het ras hierdoor niet wordt geschaad.
- e. Zij adviseert het bestuur bij de oplegging van sancties aan de leden, de fokdieren of de kennel.

Indien de fokker aan alle verplichtingen van dit fokreglement voldoet, krijgen de pups het IFEZ-Certificaat.

- a. Het nestbezoek kan slechts uitgevoerd worden door, door de ECB erkende commissieleden.
- b. Eigen nesten, dienen door andere commissieleden te worden gecontroleerd.
- c. De fokker is verplicht het formulier betreffende het nestbezoek volledig in te (laten) vullen en te retourneren aan de fokcommissie binnen de 7 dagen na overdracht van het nest aan de kopers.
- d. De fokker dient dit formulier ook volledig ingevuld te kopiëren, en bij overdracht mee te geven aan de pupeigenaren.
- e. Tevens is de fokker verplicht om eventueel door de dierenarts vastgestelde afwijkingen/fouten aan de koper mee te delen.
- f. De fokker/eigenaar is verplicht om het stamboomnummer door te geven aan de ECB, zo snel mogelijk na ontvangst van de stamboom.


1.Samenstelling Nestbezoekcommissie :

- a. De commissie bestaat uit een aantal leden, waarin zowel fokkers als niet fokkers vertegenwoordigd zijn.
- b. Het nestbezoek dient te gebeuren door een afvaardiging van deze commissie.


2.Taak :

- a. Een nest wordt gecontroleerd op de leeftijd van 6 à 7 weken.
- b. Zij bekijken of de pups in huiselijke omstandigheden kunnen opgroeien en socialiseren.
- c. Zij zien er op toe dat ook de teef goed verzorgd wordt.
- d. Deze gegevens worden genoteerd op een invulformulier en de ECB ter hand gesteld.
- e. Zij nemen foto’s van de individuele pups.

De verantwoordelijkheid voor het fokken en afleveren van de pups ligt bij de fokker. De rasvereniging ECB aanvaard geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele gebreken bij de pup, betrokken van een fokker. Ook als deze zich houdt aan het bepaalde in dit fokreglement.

Het is aan te bevelen om de verkoop van de pups schriftelijk vast te leggen door middel van een door de rasvereniging of KMSH vastgestelde koopovereenkomst.

- a. Wijzigingen aan dit fokreglement dienen te gebeuren zoals omschreven in het huishoudelijk reglement Art 13.1.
- b. Deze wijzigingen mogen echter nooit in strijd zijn met de reglementen van de KMSH, en dienen door deze nadien te worden aanvaard.

- a. Leden die handelen in strijd met de fokregels krijgen geen foktoestemming. Dit geldt voor eigenaren van zowel teven als reuen.
- b. Zij kunnen door het bestuur van de ECB niet als fokker worden erkend.
- c. Tevens kan het bestuur van de ECB overgaan tot ontzetting uit het lidmaatschap, zoals geregeld in de statuten en eventueel het huishoudelijk reglement.

Contact